Provozní řád a GDPR

Provozní řád ateliéru:

 1. Návštěvník Lenyoga je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a pravidly GDPR a jednat a chovat se v souladu s ním. Potvrzením elektronické rezervace nebo uhrazením vstupného s nimi vyjadřuje plný souhlas.
 2. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Při pochybnostech o vhodnosti cvičení typu jóga doporučuji před návštěvou našich lekcí konzultovat stav s ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Lenyoga žádnou zodpovědnost.
 3. Na začátku lekce mne informujte o vašich problémech (bolest hlavy, nedávno prodělaná operace, chronická nemoc, cukrovka, onemocnění srdce, pohybového aparátu a další, co by vás mohlo nějakým způsobem limitovat při cvičení).
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny instruktora. Každý je povinen používat sportovní oděv. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek.
 5. Zakazuje se znečišťovat prostory ateliéru.
 6. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné uschovat na recepci. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 7. Ateliér bude během lekce uzamčen, pro zajištění klidu a koncentrace, otevřeno je vždy 10-15 minut před začátkem hodiny.
 8. Cvičí se naboso na protiskluzové podložce tzv. jógamatce.
 9. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí jógamatku a ostatní pomůcky na vyhrazené místo.
 10. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit instruktorovi.
 11. V ateliéru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.
 12. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu instruktora se smí děti zúčastnit lekce pro dospělé, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 13. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor Lenyogy, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do prostor Lenyogy a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.
 14. Do všech prostor je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek. V těchto případech je provozovatel oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby prostory opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 15. Podlaha v koupelně může být mokrá/kluzká, dbejte na zvýšenou opatrnost.
 16. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 17. Většinu lekcí je nutné předem rezervovat přes rezervační systém studia www.lenyoga.cz, využívejte prosím pro naši i Vaši přehlednost tuto možnost.
 18. Naslouchejte svému tělu – a nenuťte ho dělat věci, na které se zrovna necítí. Každý den je jiný a my jsme schopni podat jiné výkony, proto respektujme naše tělo. Pokud nám v daný moment některá pozice přijde příliš náročná, modifikujte ji pomocí pomůcek nebo ji úplně vynechte.
 19. Choďte na lekci včas, respektujte ostatní, vypněte svůj mobilní telefon a neodcházejte před závěrečnou relaxací, může to být ta nejdůležitější část z celé lekce, která zharmonizuje tělo a připraví ho na návrat do reality života.
 20. Rezervace na lekce jsou závazné. Případné zrušení rezervace ze závažných důvodů je nutné provést telefonicky nebo mailem a to nejpozději 24 hodin před začátkem lekce. Za pozdější zrušení je účtován storno poplatek ve výši 100%.

Další informace ke cvičení naleznete také v části užitečné rady.

Ochrana osobních údajů dle GDPR:

Já, Lenka Mičková, místem podnikání 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 04380738, si Vás tímto dovoluji požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“):

 1. Druh osobních údajů, které o vás shromažďuji, a důvody jejich zpracování jsou následující:
Proč údaje shromažďujiDruh osobních údajůPrávní základ
Z důvodu smluvního vztahu/ obchodního styku mezi mnou a VámiJméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, případně IČVáš souhlas
 1. S kým sdílím Vaše osobní údaje?
  • Vaše osobní údaje mohu sdělovat následujícím kategoriím příjemců:
  1. Veškerým příslušným orgánům činným v trestním řízení, státním úřadům, soudům nebo jiným třetím stranám, pokud je to nezbytné (i) s ohledem na platné právní nebo správní předpisy, (ii) pro uplatňování, stanovení nebo obranu mých práv
  2. Třetím stranám, kteří pro mě zajišťují služby v oblasti zpracování osobních údajů. V takovém případě budu trvat na tom, aby tito zpracovatelé zpracovávali osobní údaje a jednali striktně podle mých pokynů a aby přijali opatření k zajištění ochrany osobních údajů.
  3. Jakékoliv jiné osobě s vaším souhlasem.
 1. Jak chráním Vaše soukromí

Osobní údaje budu zpracovávat v souladu s těmito zásadami, k nimž patří:

  1. Korektnost: Osobní údaje budu zpracovávat korektně. Znamená to, že budu osobní údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy.
  2. Účelové omezení: Osobní údaje budu zpracovávat pro určité a právně podložené účely a nebudu je zpracovávat způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný.
  3. Přiměřenost: Údaje budu zpracovávat způsobem přiměřeným účelům, kterých má být zpracováním dosaženo.
  4. Přesnost údajů: Budu usilovat o to, aby osobní údaje, které uchovávám, byly, úplné a přesné. Nicméně za zajištění maximální přesnosti, úplnosti a aktuálnosti odpovídáte i Vy tak, mě budete informovat o jakýchkoliv změnách nebo nepřesnostech.
  5. Zabezpečení údajů: Přijímáme příslušná technická a organizační opatření s cílem ochrany Vašich osobních údajů, které shromažďuji a zpracovávám.
  6. Uchovávání údajů: Osobní údaje, které od vás získám, shromažďuji po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi a dále po dobu, po kterou musím osobní údaje archivovat, abych splnila platné právní, daňové nebo účetní požadavky
 1. Práva na ochranu osobních údajů

Máte následující práva na ochranu osobních údajů:

  1. Na přání máte právo na přístup, opravu, aktualizaci nebo žádost o výmaz Vašich osobních údajů tak, že se na mě můžete kdykoliv obrátit.
  2. Kromě toho máte za určitých okolností právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, požádat mě o omezení zpracování svých osobních údajů nebo požadovat přenesení svých osobních údajů.
  3. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

Souhlasím ze zpracováním výše uvedených osobních údajů a jsem si vědom/vědoma toho, že jsme oprávněn/oprávněna tento souhlas kdykoli odvolat.